Zásady zpracování osobních údajů

a jejich ochrana

Úvod
(ve stručnosti):

Jste-li mým zákazníkem anebo odebíráte-li mé e-maily, svěřujete mi tímto své osobní údaje.

Ochraně vašich osobních údajů věnuji náležitou pozornost.

Tento text má za cíl vás informovat o tom, jaké údaje zpracovávám, z jakých důvodů i jaká máte v souvislosti s tím práva.

Zavazuji se, že vaše osobní údaje budu používat pouze v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Vyplněním webového formuláře potvrzujete, že jste srozuměni s pravidly GDPR, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich plným zněním a že je v celém rozsahu akceptujete.

Úplné znění pravidel GDPR najdete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Mé identifikační údaje a kontakt:

Šárka Matiášová

Těšetice 161

78346 Těšetice

IČO: 05149681

e-mail: sarka.matiasova@gmail.com

nebo     info@matiasova.com

 

Zpracovávám osobní údaje pouze v rozsahu, potřebném k mé práci fotografa (včetně marketingových účelů). Jedná se zejména o jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo).

---
 
Obsáhleji:

 

Zpracovávám osobní údaje pouze tehdy, mám-li k tomu základní důvod (právní titul pro zpracování). Ke zpracování osobních údajů může docházet:

  • bez souhlasu klienta - nejčastěji se jedná o smluvní plnění, výkon právních povinností nebo o oprávněný zájem

  • se souhlasem klienta - v případě, že tento souhlas dal

Smluvní plnění

V případě, že se mnou uzavřete smluvu (i ústně), nebo v souvislosti s jejím uzavřením, je nezbytné, abych zpracovávala vaše osobní údaje tak, aby mohlo dojít k naplnění práv a povinností, vyplývajících z této smlouvy a to i bez vašeho výslovného souhlasu.

Oprávněný zájem

Osobní údaje mohu zpracovávat i z důvodu oprávněného zájmu. Je to například po té, co mě kontaktujete s dotazem, nebo v momentě, kdy objednáváte mé služby. V některých případech se na vás mohu obracet i s marketingovými sděleními a to i přesto, že jste k tomu nedali souhlas (např. nabídnutí podobné služby bývalým zákazníkům).

 

Zpracování se souhlasem klienta

Váš souhlas je jednoznačným potvrzením, které je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného svolení

ke zpracování osobních údajů. Typicky se jedná o situaci, kdy dáte souhlas se zasíláním novinek (newsletterů). Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 

Znamená to tedy, že v momentě, kdy vyplníte a pošlete poptávkový, objednávkový nebo jiný webový formulář, zpracovávám vaše osobní údaje (pouze ty údaje, které jste sdělili). Vaše údaje použiji pouze pro vyřízení poptávky, plnění smlouvy, plnění zákonných povinností jako např. vystavování faktur a pro posílání newsletterů.

Subdodavatelé správce

Mezi subdodavatele správce patří osoby, které:

- se podílejí na dodání služeb

- zajišťují e-mailingové služby a další služby v souvislosti s provozováním webu

- zajišťují účetní, daňové, právní či marketingové služby

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (tj. do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

Vaše práva:

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům

  • právo opravu osobních údajů

  • právo na výmaz osobních údajů

  • právo vznést námitku proti zpracování

  • právo na přenositelnost údajů

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky

  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů se na mě, prosím, obraťte.